Thông báo về việc hủy Đăng ký Công ty Đại chúng
6:26 PM,4/16/2020

Thông báo về việc hủy Đăng ký Công ty Đại chúng

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 1 Hà Nội công bố thông tin liên quan đến việc hủy đăng ký công ty đại chúng kể từ ngày 28/10/2019 theo công văn chấp thuận số 7263/UBCK-GSĐC của Uỷ ban chứng khoán Nhà nước ngày 02 tháng 12 năm 2019.

Công ty chịu trách nhiệm về các thông tin nêu trên.

Công văn số: 7263/UBCK-GSĐC, ngày 02/12/2019 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.